The smiles o spring

The smiles o spring

Photo taken at Skokie, IL